Antonym and Synonym dictionary home Antonym and Synonym

Antonym and Synonym english dictionary

Search Antonym and Synonym - Results

Synonym of devastated

Antonym of devastated